International Dance Festival @THAI

International Dance Festival @Bangkok 

26th Nov. 2017

 

 Title:MITSUYUBI

Choreography:Anthony Hutchinson

Dancers:Anthony Hutchinson / Mitsuko Kanayama